Restauracja

Restau­ra­cja „Kinga” dys­po­nuje miej­scami dla 50 osób. Pro­po­nu­jemy tra­dy­cyjną kuch­nię pol­ską jak rów­nież ślą­ską. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji bogata karta menu, która na pewno zado­woli pań­stwa gusta. Orga­ni­zu­jemy przy­ję­cia oko­licz­no­ściowe, np:  wesela, komu­nie, stypy, spo­tka­nia biz­ne­sowe, oraz cate­ring.  Zapra­szamy od godz. 7:00 do ostat­niego klienta. Ser­decz­nie zapraszamy!