Recepcja

Witamy w recep­cji Hotelu „Kinga”. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji cze­kają przy­tulne i kom­for­towe pokoje jedno, dwu i trzy-osobowe. Doba hote­lowa trwa od 14.00 do 12.00 dnia następ­nego. W recep­cji mogą Pań­stwo zde­po­no­wać gotówkę oraz przed­mioty war­to­ściowe. Goście hote­lowi mogą sko­rzy­stać z fax-u, kse­ro­ko­piarki oraz dru­karki. Ist­nieje moż­li­wość bez­płat­nego wypożyczenia:

  • mini lodówki,
  • suszarki,
  • żelazka.

Miła i pro­fe­sjo­nalna obsługa udzieli Pań­stwu wszel­kiej pomocy i informacji.