Oferta

Sza­nowni Pań­stwo, do Pań­stwa dys­po­zy­cji mamy:

ilość typ cena standard/bez śniadania zdję­cie
14 1 oso­bowy                     185,00 
 week­end     145,00
pro­mo­cja  od 127,00
Zdj?ie
6 2 oso­bowy                   195,00
 week­end   155,00
pro­mo­cja    od 137,00
Zdj?ie
3 3 oso­bowy                     260,00
week­end       210,00pro­mo­cja  od 210,00
Zdj?ie
2 2 oso­bowy
superior
                   345,00
week­end     295,00
pro­mo­cja  od 200 zł 
Zdj?ie

AKTUALNE PROMOCJE CENOWE NA STRONIE GŁÓWNEJ! 

Wszyst­kie podane wyżej ceny są cenami brutto.Hotel zastrzega sobie moż­li­wość zmiany cen.

Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia śnia­da­nia  w cenie 25,00 zł za osobę.
Pokoje posia­dają pełny węzeł sani­tarny. Na wypo­sa­że­niu każ­dego pokoju znaj­duje się:

  • inter­net,
  • TV-SAT,
  • tele­fon.

Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia dostawki w cenie 50-80zł. Zapra­szamy Pań­stwa rów­nież ze swo­imi zwie­rzę­tami (dodat­kowo płatne). Doba hote­lowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 następ­nego dnia. W recep­cji hote­lo­wej goście mogą zde­po­no­wać gotówkę oraz przed­mioty war­to­ściowe. Akcep­tu­jemy karty płatnicze.

Hotel świad­czy usługi w zakresie:

  • pralni (czysz­cze­nie, pra­nie, prasowanie)