Hotel

Na gości Hotelu „Kinga” cze­kają przy­tulne i kom­for­towe pokoje: jedno, dwu i trzy-osobowe . Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia dostawki oraz śnia­da­nia  w cenie 18 zł za osobę. Doba hote­lowa trwa od 14.00 do 12.00  następ­nego dnia.      W cenę pokoju wli­czony jest par­king i inter­net. W każ­dym pokoju znaj­duje się: łazienka, tele­fon, tele­wi­zor, tv-sat, kli­ma­ty­za­cja ste­ro­wana pilo­tem. Hotel posiada 19 pokoi, restau­ra­cję hote­lową, barek nocny oraz sezo­nowy ogró­dek. W recep­cji hote­lo­wej ist­nieje moż­li­wość bez­płat­nego zde­po­no­wa­nia gotówki oraz przed­mio­tów wartościowych.

Hotel świad­czy usługi w zakresie:

  • room-service,
  • pra­nie, czysz­cze­nie i pra­so­wa­nie odzieży,
  • mycie samo­chodu.

Akcep­tu­jemy karty płat­ni­cze
Mile widziane zwie­rzęta
Zniżki dla sta­łych klien­tów
Zniżki week­en­dowe
Ser­decz­nie zapraszamy